لوگوی سانیر

BAUDOUIN MARINE ENGINES

موتور دریایی

موتورهای نیروی محرکه دریایی Baudouin به دلیل کیفیت، دوام و قابلیت اطمینان در سراسر جهان شناخته شده اند. محصولات Baudouin با آخرین استانداردهای زیست محیطی کشتیرانی دریایی و داخلی مطابقت دارد. موتورهای Baudouin به طور خاص برای کاربردهای دریایی طراحی شده اند و برای نگهداری آسان و مقرون به صرفه بهینه شده اند.

6W105M

kW: 33-168

RPM: 1800-2425

وظیفه: سنگین، متناوب

سطح آلایندگی: IMO II

6M16

kW: 33-264

RPM: 1500-2100

وظیفه: پیوسته، سنگین

سطح آلایندگی: IMO II

6W126M

kW: 33-331

RPM: 1800-2100

وظیفه: پیوسته، سنگین

سطح آلایندگی: IMO II, CCNR II, CE97-98

6F21

kW:599 – 735

RPM: 2300

وظیفه: متناوب، سبک، عملکرد بالا

سطح آلایندگی: IMO II / EPA 3

6M33.2

kW: 62-552

RPM: 1500-1800

وظیفه: پیوسته، سنگین

سطح آلایندگی: IMO II

12M26.2

kW: 249-883

RPM: 1500-1950

وظیفه: پیوسته، سنگین، متناوب

سطح آلایندگی: IMO II, CCNR II, CE97-98

12M33.2

kW: 956-1104

RPM: 1800

وظیفه: پیوسته، سنگین

سطح آلایندگی: IMO II

6M26.3

kW: 300-599

RPM: 1500-2100

وظیفه: پیوسته، سنگین

سطح آلایندگی: IMO II, IMO III, EPA III, EPA IV, CCNR II, CE97-98

6M33.3

kW: 530-750

RPM: 1600-2000

وظیفه: پیوسته، متناوب، سنگین

سطح آلایندگی: IMO II

12M26.3

kW: 882-1215

RPM: 1800-2300

وظیفه: پیوسته، سنگین، متناوب

سطح آلایندگی: IMO II, IMO III, EPA III, EPA IV, CCNR II, CE97-98