لوگوی سانیر

موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)

مدل 12M33
Model Hz kWm ESP kWm DCP kVA ESP kWe PRP kWe DCP kVA DCP Datasheet
12M33G1250/5 50 1108 - 1250 920 - - Download
12M33G1265/5 50 1120 1018 1265 920 920 1150 ---------
12M33G1400/5 50 1210 - 1400 1000 - - Download
12M33G1410/5 50 1240 1130 1410 1024 1024 1280 ---------
12M33G1500/5 50 1320 - 1500 1100 - - Download
12M33G1650/5 50 1450 1350 1650 1200 1200 1500 Download
12M33G1000/6 60 1108 - 1250 900 - - Download
12M33G1100/6 60 1265 - 1375 1000 - - Download
12M33G1105/6 60 1210 1100 1380 1005 1005 1255 ---------
12M33G1200/6 60 1320 - 1500 1092 - - Download
12M33G1240/6 60 1360 1235 COP 1100 1100 1375 ---------
12M33G1300/6 60 1420 - 1625 1176 - - Download
COP Model Hz kWm COP kVA COP kWe PRP
12M33G2D0/5 50 882 975 1000

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 12
کورس و قطر سیلندر (mm) 150x185
حجم موتور (L) 39.2
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
دور نامی (RPM) 1800/ 1500