لوگوی سانیر

موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)

مدل 12M55
Model Hz kWm ESP kWm DCP kVA ESP kWe PRP kWe DCP kVA DCP Datasheet
12M55G2300/5^ 50 2020 - 2300 1680 - - ---------
12M55G2550/5 50 2210 1985 2550 1824 1800 2250 Download
12M55G2750/5 50 2450 2200 2750 2000 2000 2500 Download
12M55G3000/5 50 2700 - 3000 2200 - - Download
12M55G2000/6 60 2230 - 2500 1852 - - ---------
12M55G2250/6 60 2460 - 2813 2045 - - Download
12M55G2500/6^ 60 2725 2450 3125 2250 2250 2813 Download
kWe PRP kVA COP kWm COP Hz COP Model
1800 2000 1805 50 12M55G2D0/5
2250 2015 60 12M55G2D0/6

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 12
کورس و قطر سیلندر (mm) 180x215
حجم موتور (L) 65.6
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
دور نامی (RPM) 1800/ 1500