لوگوی سانیر

موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)

مدل 4M10
Datasheet kWe PRP kVA ESP kWm ESP Hz Old Model Model
Download 52 72 66 50 4M10G70/5 4M10G2D0/S
Download 80 70 80 50 4M10G88/5 4M10G4D0/S
Download 80 110 100 50 4M10G110/5 4M10G6D0/S
Download 60 85 80 60 4M10G70/5 4M10G2D0/S
Download 75 103 95 60 4M10G88/5 4M10G4D0/S
Download 90 125 115 60 4M10G110/5 4M10G6D0/S

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 4
کورس و قطر سیلندر (mm) 118x105
حجم موتور (L) 4.1
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
دور نامی (RPM) 1500/1800