لوگوی سانیر

موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)

مدل 6M33
Model Old Model Hz kWm ESP kWm DCP kVA ESP kWe PRP kWe DCP kVA DCP Datasheet
6M33G2D0/S 6M33G715/5 50 633 - 715 520 - - Download
6M33G750/5 50 670 - 750 544 - - Download
6M33G6D0/S 6M33G825/5 50 725 675 825 600 600 750 Download
6M33G2D0/S 6M33G715/5 60 633 - 719 520 - - Download
6M33G600/6 60 670 - 750 550 - - Download
6M33G633/6 60 710 - 791 575 - - Download
6M33G6D0/S 6M33G825/5 60 740 670 825 600 600 750 Download
COP Model Hz kWm COP kVA COP kWe PRP
6M33G2D0/5 50 460 500 520
6M33G2D0/6 60 515 575 550

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 6
کورس و قطر سیلندر (mm) 150x185
حجم موتور (L) 19.6
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
دور نامی (RPM) 1800/ 1500

سطح آلایندگی

موتورها نیز در نسخه سازگار EPA T2 موجود هستند