لوگوی سانیر

ژنراتورهای وگ

سری G Plus - GTA

تجربه گسترده شرکت WEG در طراحی و ساخت، منجر به ارائه طیف محصولات مدرن در “کلاس جهانی” از ژنراتورهای بدون جاروبک برای “بازار جهانی” شده است. خط تولید ژنراتورهای وگ مدل G Plus برای طیف وسیعی از کاربردهای Continuous، Prime و Standby شامل صنعتی، کشاورزی، دریایی، تجاری، معادن، خدمات درمانی و غیره مناسب است.

Leads Model Temp Class B S1 Class F S1 Class H S1 Class H S2 Class H S2 Datasheet
Rise/duty 40 Deg C 40 Deg C 40 Deg C 40 Deg C 27 Deg C
12 161AISR KVA 9.0 10.0 11.0 11.3 11.5 Download
KW 7.2 8.0 8.8 9.1 9.2
12 161AIHS KVA 11.0 13.0 14.0 15.0 15.5 Download
KW 8.8 10.4 11.2 12.0 12.4
12 161AIHH KVA 12.5 14.5 16.0 17.0 17.5 Download
KW 10.0 11.6 12.8 13.6 14.0
12 161AIHI KVA 14.5 17.0 19.0 19.5 20.5 Download
KW 11.6 13.6 15.2 15.6 16.4
12 161AIHJ KVA 16.0 18.0 23.0 23.5 24.0 Download
KW 12.8 14.4 18.4 18.8 19.2
12 162AIVD KVA 21.0 24.0 27.0 29.0 31.0 Download
KW 16.8 19.2 21.6 23.2 24.8
12 201AIHS KVA 33.0 37.5 41.0 45.0 47.0 Download
KW 26.4 30.0 32.8 36.0 37.6
12 201AIHV KVA 42.0 48.5 53.0 56.0 57.5 Download
KW 33.6 38.8 42.4 44.8 46.0
12 201AIHB KVA 48.0 53.0 60.0 62.0 63.0 Download
KW 38.4 42.4 48.0 49.6 50.4
12 201AIHE KVA 51.0 59.0 70.0 72.0 74.0 Download
KW 40.8 47.2 56.0 57.6 59.2
12 202AIVS KVA 66.0 76.0 83.0 88.0 91.0 Download
KW 52.8 60.8 66.4 70.4 72.8
12 202AIVJ KVA 76.0 86.0 100.0 106.0 108 Download
KW 60.8 68.8 80.0 84.8 86.4
12 251AIHD KVA 110 126 140 145 150 Download
KW 88 101 112 116 120
12 251AIHE KVA 143 164 180 196 206 Download
KW 114 131 144 157 165
6 352EIZS KVA 729 842 942 949 989 Download
KW 583 674 754 759 791
6 352EIYS KVA 787 909 1017 1024 1068 Download
KW 630 727 814 819 854
Leads Model Temp Class B S1 Class F S1 Class H S1 Class H S2 Class H S2
Rise/duty 40 Deg C 40 Deg C 40 Deg C 40 Deg C 27 Deg C
12 161AISR KVA 9.0 10.0 11.0 11.3 11.5
KW 7.2 8.0 8.8 9.1 9.2
12 161AIHS KVA 11.0 13.0 14.0 15.0 15.5
KW 8.8 10.4 11.2 12.0 12.4
12 161AIHH KVA 12.5 14.5 16.0 17.0 17.5
KW 10.0 11.6 12.8 13.6 14.0
12 161AIHI KVA 14.5 17.0 19.0 19.5 20.5
KW 11.6 13.6 15.2 15.6 16.4
12 161AIHJ KVA 16.0 18.0 23.0 23.5 24.0
KW 12.8 14.4 18.4 18.8 19.2
12 162AIVD KVA 21.0 24.0 27.0 29.0 31.0
KW 16.8 19.2 21.6 23.2 24.8
12 201AIHS KVA 33.0 37.5 41.0 45.0 47.0
KW 26.4 30.0 32.8 36.0 37.6
12 201AIHV KVA 42.0 48.5 53.0 56.0 57.5
KW 33.6 38.8 42.4 44.8 46.0
12 201AIHB KVA 48.0 53.0 60.0 62.0 63.0
KW 38.4 42.4 48.0 49.6 50.4
12 201AIHE KVA 51.0 59.0 70.0 72.0 74.0
KW 40.8 47.2 56.0 57.6 59.2
12 202AIVS KVA 66.0 76.0 83.0 88.0 91.0
KW 52.8 60.8 66.4 70.4 72.8
12 202AIVJ KVA 76.0 86.0 100.0 106.0 108
KW 60.8 68.8 80.0 84.8 86.4
12 251AIHD KVA 110 126 140 145 150
KW 88 101 112 116 120
12 251AIHE KVA 143 164 180 196 206
KW 114 131 144 157 165
6 352EIZS KVA 729 842 942 949 989
KW 583 674 754 759 791
6 352EIYS KVA 787 909 1017 1024 1068
KW 630 727 814 819 854