لوگوی سانیر
موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 16M33

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 16M33

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 16M33 Model Hz kWm COP kWe COP 16M33G6N0/5 50 1280 1100 16M33G6N0/6 ...

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M55

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M55

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M55 Gas Engine Models Gross Engine Output Speed (RPM) COP (kWm) COP ...

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M33 BIOGAS

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M33 BIOGAS

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M33 BIOGAS Model Hz kWm COP kWe COP kWe PRP 12M33G10B0/5 50 ...

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M33

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M33

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M33 Model Hz kWm COP kWe COP kWe PRP 12M33G4N0/5 50 587 ...

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M26

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M26

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 12M26 Model Hz kWm COP kWe COP kWe PRP 12M26G2N0/5 50 495 ...

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M33

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M33

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M33 Model Hz kWm COP kWe COP kWe PRP 6M33G6N0/5 50 380 ...

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M21

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M21

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M21 Model Hz kWm COP kWe COP kWe PRP 6M21G4N0/5 50 245 ...

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M16

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M16

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M16 Model Hz kWm COP kWe COP kWe PRP 6M16G4N0/5 50 155 ...

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M11

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M11

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 6M11 Model Hz kWm COP kWe COP kWe PRP 6M11G4N0/5 50 102 ...

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 4M11

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 4M11

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn) مدل 4M11 Model Hz kWm COP kWe COP kWe PRP 4M11G4N0/5 50 60 ...