لوگوی سانیر
موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 6M21

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 6M21

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) (Baudouin) مدل 6M21 Model kWm HP 6M21V2D0 370 503 اطلاعات موتور تعداد سیلندر 6 کورس و ...

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 6M16

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 6M16

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) (Baudouin) مدل 6M16 Model kWm HP 6M16V2D0 255 346 اطلاعات موتور تعداد سیلندر 6 کورس و ...

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 4M11

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 4M11

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) (Baudouin) مدل 4M11 Model kWm HP 4M11V2D0 60 82 4M11V4D0 100 136 4M11V6D0 110 160 اطلاعات ...

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 6M11

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 6M11

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) (Baudouin) مدل 6M11 Model kWm HP 6M11V2D0 150 204 6M11V4D0 180 245 اطلاعات موتور تعداد سیلندر ...

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 4M10

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 4M10

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) (Baudouin) مدل 4M10 Model kWm HP 4M10V2D0 60 80 اطلاعات موتور تعداد سیلندر 4 کورس و ...

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 4M06

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) بادوین مدل 4M06

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) (Baudouin) مدل 4M06 HP kWm Model 40 30 4M06V2D0 55 41 4M06V4D0 64 47 4M06V6D0 78 ...

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر)

موتور دیزل صنعتی (دور متغیر)

BAUDOUIN POWERKIT VARIABLE SPEED موتور دیزل صنعتی (دور متغیر) موتورهای با سرعت متغیر بادوین استحکام، دوام و نگهداری آسان خود را ...