لوگوی سانیر
مولد برق

مولد برق

مولدهای برق سانیر تولید مولد برق سانیر تولیدات سانیر عموماً بر پایه استفاده از موتورهای Baudouin و ژنراتورهای Weg می باشد، لیکن ...