لوگوی سانیر

BAUDOUIN POWERKIT DIESEL

موتور دیزل زمینی بادوین (دور ثابت)

طیف کامل موتورهای دیزل زمینی بادوین Baudouin از 18 تا 4150 کیلو ولت آمپر، یکی از جامع ترین محصولات موجود در بازار امروز است.
100 سال تجربه در طراحی، ساخت، پشتیبانی و کیفیت در هر موتور وجود دارد. شما می توانید از موتورهای زمینی Baudouin انتظار اطمینان، دوام، هزینه نگهداری منطقی و کیفیت اروپایی را داشته باشید.

4M06

kVA 50 Hz: 18-55

kW 60 Hz: 18-55

کاربرد:
ESP، PRP

دارای استاندارد آلایندگی

4M10

kVA 50 Hz: 65-110

kW 60 Hz: 60-100

کاربرد:
ESP، PRP

دارای استاندارد آلایندگی

6M11

kVA 50 Hz: 130-165

kW 60 Hz: 100-160

کاربرد:
ESP، PRP، COP

دارای استاندارد آلایندگی

6M16

kVA 50 Hz: 200-350

kW 60 Hz: 180-308

کاربرد:
ESP، PRP، COP

دارای استاندارد آلایندگی

6M21

kVA 50 Hz: 375-550

kW 60 Hz: 300-460

کاربرد:
ESP, PRP, COP

دارای استاندارد آلایندگی

6M26

kVA 50 Hz: 500-550

kW 60 Hz: 360-450

کاربرد:
COP

دارای استاندارد آلایندگی

6M33

kVA 50 Hz: 650-825

kW 60 Hz: 520-660

کاربرد:
ESP, PRP, COP,DCP

دارای استاندارد آلایندگی

8M21

kVA 50 Hz: 600-660

kW 60 Hz: 472-520

کاربرد:
ESP, PRP, DCP

دارای استاندارد آلایندگی

8M33

kVA 50 Hz: 800-1100

kW 60 Hz: 720-900

کاربرد:
ESP, PRP

دارای استاندارد آلایندگی

12M26

kVA 50 Hz: 815-1100

kW 60 Hz: 600-1000

کاربرد:
ESP, PRP, COP, DCP

دارای استاندارد آلایندگی

12M33

kVA 50 Hz: 1150-1650

kW 60 Hz: 900-1300

کاربرد:
ESP, PRP, COP, DCP

دارای استاندارد آلایندگی

12M55

kVA 50 Hz: 2100-3000

kW 60 Hz: 1852-2500

کاربرد:
ESP, PRP, COP, DCP

دارای استاندارد آلایندگی

16M33

kVA 50 Hz: 1750-2250

kW 60 Hz: 1275-1750

کاربرد:
ESP, PRP, COP, DCP

دارای استاندارد آلایندگی

16M55

kVA 50 Hz: 2813-4125

kW 60 Hz: 2400-3300

کاربرد:
ESP, PRP,DCP

دارای استاندارد آلایندگی

20M33

kW 60 Hz: 2000-2500

kW 60 Hz: 1800-2200

کاربرد:
ESP, PRP, DCP

دارای استاندارد آلایندگی