لوگوی سانیر

موتور دیزل زمینی (دور ثابت) (Baudouin)

مدل 4M06
Datasheet kWe PRP kVA ESP kWm ESP Old Model Model
Download 15 20 20 4M06GT20/5
Download 15 20 20 4M06G20/5 4M06G2D0/S
Download 18 25 25 4M06GT25/5
Download 18 25 25 4M06G25/5 4M06G4D0/S
Download 26 35 33 4M06GT35/5
Download 26 35 33 4M06G35/5 4M06G6D0/S
Download 32 44 41 4M06G44/5 4M06G8D0/S
Download 36 50 48 4M06G50/5
--------- 40 55 53 4M06G10D0/5
Download 18 25 25 4M06G20/5 4M06G2D0/S
Download 23 32 30 4M06G25/5 4M06G4D0/S
Download 30 42 41 4M06G35/5 4M06G6D0/S
Download 37 51 47 4M06G44/5 4M06G8D0/S
Download 45 63 58 4M06G50/6
Download 50 69 63 4M06G55/5 4M06G10D0/S

اطلاعات موتور

تعداد سیلندر 4
کورس و قطر سیلندر (mm) 92x89
حجم موتور (L) 2.3
جهت چرخش موتور پادساعتگرد
دور نامی (RPM) 1500/1800