لوگوی سانیر

BAUDOUIN POWERKIT LEAN BURN GAS

موتور گازسوز زمینی (دور ثابت) (Lean Burn)

استفاده از ژنراتورهای دیزل/گاز برای اکثر کارخانه های تولیدی و همچنین سایت های عمرانی، ساختمانی و معدنی رایج است. علاوه بر این، دیزل ژنراتورها به طور گسترده ای به عنوان منابع قابل اعتماد برق برای سرگرمی، خرید، مراقبت های بهداشتی و حتی سایت های غیرنظامی در نظر گرفته می شوند.

4M11

kVA 50 Hz: 63-75

kW 60 Hz: 50-60

کاربرد:

PRP, COP

6M11

kVA 50 Hz: 106-125

kW 60 Hz: 85-100

کاربرد:

PRP, COP

6M16

kVA 50 Hz: 163-188

kW 60 Hz: 150-180

کاربرد:

PRP, COP

6M21

kVA 50 Hz: 255-300

kW 60 Hz: 190-240

کاربرد:

PRP, COP

6M33

kVA 50 Hz: 400-475

kW 60 Hz: 350-400

کاربرد:
PRP, COP

12M26

kVA 50 Hz: 531-625

kW 60 Hz: 585-688

کاربرد:
PRP, COP

12M33

kVA 50 Hz: 768-1000

kW 60 Hz: 572-850

کاربرد:
PRP, COP

12M33 BIOGAS

kVA 50 Hz: 850-1000

kW 60 Hz: 720-850

کاربرد:
PRP, COP

12M55

kVA 50 Hz: 768-1000

kW 60 Hz: 572-850

کاربرد:
COP

16M33

kVA 50 Hz: 1375

kW 60 Hz: 1120

کاربرد:
COP